Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt met “afnemer” aangeduid iedere (rechts)persoon die met Independent Project Stoffering B.V. (“Independent Project Stoffering”) in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door Independent Project Stoffering te leveren zaken en diensten.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten. Tenzij in specifiek geval uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, wijst Independent Project Stoffering toepassing van eigen algemene voorwaarden van een afnemer of andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.3

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden Independent Project Stoffering slechts indien Independent Project Stoffering en de afnemer deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand indien een door Independent Project Stoffering uitgebrachte aanbieding en/of offerte uitdrukkelijk door de afnemer wordt aanvaard. Een door de afnemer aan Independent Project Stoffering verstrekte opdracht bindt Independent Project Stoffering pas nadat deze opdracht door Independent Project Stoffering aan de afnemer schriftelijk is bevestigd.

2.2

Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Independent Project Stoffering en de afnemer zijn overeengekomen.

2.3

Indien de afnemer na totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, is het aan Independent Project Stoffering om te bepalen of en zo ja onder welke (nadere) voorwaarden deze wijzigingen in het kader van de overeenkomst nog kunnen worden geaccepteerd.

2.4

Independent Project Stoffering is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de afnemer in rekening te brengen.

2.5

Independent Project Stoffering behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de constructie en de samenstelling van de zaken die zij levert aan te passen indien en voor zover dit geen wezenlijke afbreuk doet aan de overeengekomen kwaliteit van de bestelde zaken en/of te leveren diensten.

Artikel 3 – Prijzen

3.1

De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, vervoers- en verzekeringskosten en (eventuele) bouwkundige werkzaamheden aan de ondervloer niet in de prijs inbegrepen.

3.2

Eventuele kosten ontstaan door calamiteiten van buitenaf of verborgen gebreken in de constructie, ondervloeren of bestaande afwerklagen, zullen afzonderlijk door Independent Project Stoffering bij de afnemer in rekening worden gebracht.

3.3

Indien de prijzen van materialen, lonen en verdere prijsbepalende factoren na de totstandkoming van de overeenkomst stijgen, is Independent Project Stoffering gerechtigd de prijsverhoging aan de afnemer door te berekenen. De afnemer heeft alsdan het recht de overeenkomst, binnen 14 dagen na schriftelijke mededeling door Independent Project Stoffering van die prijsverhoging, schriftelijk te ontbinden. In geval van voornoemde ontbinding is de afnemer gehouden om de reeds door Independent Project Stoffering in redelijkheid gemaakte kosten ter zake te vergoeden.

Artikel 4 – Betaling

4.1

De afnemer dient de navolgende betalingstermijnen in acht te nemen:
– 25% bij het tot stand komen van de overeenkomst;
– 50% bij de start van de werkzaamheden door Independent Project Stoffering;
– 25% veertien (14) dagen na oplevering door Independent Project Stoffering.

4.2

Van de betalingstermijnen zoals opgesomd in artikel 4.1 kan schriftelijk worden afgeweken. In een dergelijk geval dient de afnemer het gehele door hem verschuldigde bedrag te betalen door middel van storting of overmaking op een door Independent Project Stoffering aangewezen bank- of girorekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.3

Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
De afnemer is vanaf de vervaldatum van de factuur rente de wettelijke rente plus 3% verschuldigd, te berekenen per (gedeelte van de) maand over het nog openstaande bedrag.

4.4

Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Independent Project Stoffering worden gemaakt om de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de afnemer af te dwingen, komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van EUR 250, zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de afnemer daarvan op de hoogte is.

4.5

De afnemer is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enig tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op Independent Project Stoffering, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 5 – Levertijd

5.1

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht.

5.2

Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op vergoeding van enige schade behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Independent Project Stoffering.

5.3

Independent Project Stoffering zal, indien duidelijk wordt dat zij niet kan nakomen binnen de overeengekomen dan wel opgegeven levertijd, aan de afnemer onvermeld mededeling doen, één en ander onder opgave van de te verwachten periode waarmee de levertijd zal worden overschreden.

Artikel 6 – Verplichtingen afnemer

6.1

De afnemer staat ervoor in dat:
– de plaats waar diensten zullen worden verricht/zaken zullen worden afgeleverd goed bereikbaar is;
– ondervloeren vrij zijn van vuil-, cement- en lijmresten en droog, druk-, trek- en vormvast zijn;
– in de ruimtes waar de diensten verricht moeten worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie beschikbaar is.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1

Alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van Independent Project Stoffering tot aan het moment waarop alle vorderingen van Independent Project Stoffering op de afnemer zowel voortvloeiende uit de overeenkomst, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig door de afnemer zijn voldaan.

7.2

Onverminderd hetgeen in artikel 3 omtrent betaling is gesteld, is Independent Project Stoffering in geval de afnemer in gebreke blijft met de betaling van enige opeisbare som, gerechtigd alle aan de afnemer geleverde zaken terug te nemen. De aan de terugname verbonden kosten zijn door de afnemer verschuldigd en zullen door Independent Project Stoffering aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Garantie

8.1

Independent Project Stoffering staat ervoor in dat door haar verkochte en geleverde zaken voldoen aan en de door haar verrichte diensten in overeenstemming zijn met alle relevante wettelijke bepalingen en veiligheidseisen.

8.2

Met inachtneming van het hierna gestelde staat Independent Project Stoffering gedurende een periode van een (1) jaar in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde zaken en de door haar verrichte diensten met dien verstande dat de garantie nimmer verder strekt dan de garantie zoals die door de fabrikant of de toeleveranciers van Independent Project Stoffering is afgegeven. Independent Project Stoffering is gerechtigd schriftelijk een andere garantietermijn aan te geven.

8.3

Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen en kleur die volgens handelsgebruik algemeen kunnen worden toegelaten, en de normale slijtage van zaken of onderdelen daarvan, kunnen geen aanspraak op grond van dit artikel opleveren.

8.4

De afnemer heeft slechts een aanspraak jegens Independent Project Stoffering op grond van dit artikel indien de afnemer een aankoopbon dan wel factuur van de geleverde zaken dan wel de verrichte diensten aan Independent Project Stoffering kan overhandigen.

8.5

De garanties gelden niet indien de afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 6 niet is nagekomen, het gebrek, of de eraan verbonden opgelopen schade te wijten is aan het niet in acht nemen van de geldende gebruiksvoorschriften, een van buiten afkomende oorzaak of een onoordeelkundig gebruik.

8.6

Independent Project Stoffering zal, ter hare keuze, gebrekkige zaken binnen de garantietermijn kosteloos herstellen, dan wel de betreffende zaken vervangen door andere deugdelijke zaken dan wel de factuurwaarde terug betalen.

Artikel 9 – Reclame

9.1

De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de zaken en/of na realisatie van de verrichte diensten te controleren of de zaken en/of verrichte diensten met de bestelling c.q. de opdracht overeenstemmen.

9.2

Klachten over verrichte diensten en of geleverde zaken dienen door de afnemer binnen één week na levering en/of realisatie schriftelijk aan Independent Project Stoffering te worden meegedeeld. Onzichtbare gebreken of beschadigingen dienen binnen één week nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken aan Independent Project Stoffering ter kennis zijn gebracht. Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen één week na factuurdatum schriftelijk aan Independent Project Stoffering te worden meegedeeld. Indien klachten niet tijdig zoals voornoemd worden ingediend, zal Independent Project Stoffering deze klachten niet in behandeling nemen en wijst Independent Project Stoffering elke aansprakelijkheid terzake van de hand.

9.3

De afnemer dient Independent Project Stoffering in staat te stellen de gereclameerde zaken in originele staat te controleren.

9.4

Indien de klacht naar uitsluitend oordeel van Independent Project Stoffering gegrond is, zal Independent Project Stoffering naar eigen keuze, hetzij een vergoeding aan de afnemer betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verrichte diensten of geleverde zaken, hetzij alsnog op correcte wijze de overeengekomen diensten verrichten dan wel de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde zaken.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1

Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Independent Project Stoffering of haar rechtsgeldige vertegenwoordigers, is de aansprakelijkheid van Independent Project Stoffering beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of de verrichte diensten waarop de gegrond bevonden klacht(en) betrekking heeft c.q. hebben.

10.2

Independent Project Stoffering is nimmer, ook niet in het geval van opzet of grove schuld, aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Artikel 11 – Ontbinding

11.1

Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, de afnemer in staat van faillissement wordt gesteld of dreigt te worden gesteld, surseance van betaling is verleend, schuldsanering is uitgesproken of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is Independent Project Stoffering tevens gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden.

11.2

Onverminderd het bepaalde in het voorafgaande lid heeft Independent Project Stoffering tevens het recht op vergoeding door de afnemer van door hem geleden schade, kosten, rente en dergelijke.

Artikel 12 – Overmacht

12.1

Independent Project Stoffering is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2

Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, of met zekerheid zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de onderhavige overeenkomst(en) te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Als zich een situatie van overmacht voordoet, zal de betrokken partij onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mededeling doen.

Artikel 13 – Conversie

13.1

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarde niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden als dan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

Artikel 14 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

14.1

Op aanbiedingen van Independent Project Stoffering en de overeenkomst(en) tussen Independent Project Stoffering en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2

Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Independent Project Stoffering. Hetgeen hiervoor is bepaald laat onverlet dat partijen in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om geschillen te laten beslechten door middel van mediation, bindend advies of arbitrage.